پرتره امپراتور شارلمانی اثر آلبرشت دورر

16,500 تومان

در قرون وسطی کارل (Karl) به عنوان کسی که امپراتوری روم را برای آلمانی ها به ارمغان آورد. پرتره او را در لباس تاجگذاری با تاج سلطنتی نشان می دهد.