پیتر بروگل جوان – Pieter Breughel the Younger

دانلود نقاشی دهقانان در مقابل وکیل مدافع اثر پیتر بروگل جوان

23,000 تومان

تا اوایل دوران مدرن دهقانان ده درصد مالیات به کلیسا یا ارباب خانه می پرداختند. این مالیات اغلب به صورت…