پیتر بروگل جوان – Pieter Breughel the Younger

دهقانان در مقابل وکیل مدافع اثر پیتر بروگل جوان

23,000 تومان

تا اوایل دوران مدرن دهقانان ده درصد مالیات به کلیسا یا ارباب خانه می پرداختند.

این مالیات اغلب به صورت غیر نقدی پرداخت می شد. وکلای مدافع، که عموماً شهرت مشکوکی داشتند، پرداخت را تأیید می کردند.