هوگو فان در خوس – Hugo van der Goes

دانلود نقاشی سنت لوک در حال ترسیم باکره اثر هوگو فان در خوس

14,000 تومان

افسانه سنت لوک که باکره را می کشید، الهام بخش بسیاری از نقاشان فلاندری بود که معاصر هوگو فان در…