گوئرچینو – Guercino

پاپ گریگوری پانزدهم اثر گوئرچینو

10,000 تومان

جیووانی فرانچسکو باربیری (Giovanni Francesco Barbieri)، به نام گوئرچینو (Guercino)، به معنای “دروغ”، نام مستعاری که اشاره به یک بیماری مادرزادی دارد که از آن رنج می برد.

در سال 1621، گوئرچینو از زادگاهش سنتو، فرارا، به رم فراخوانده شد تا این پرتره از پاپ گریگوری پانزدهم را بکشد.

گوئرچینو علیرغم اینکه تا حد زیادی یک هنرمن