فرانچسکو باکیاکا – Francesco Bacchiacca

پرتره بانو با کتاب موسیقی اثر فرانچسکو باکیاکا

10,000 تومان

بانوی ناشناس لباسی زیبا و رنگارنگ به تن دارد که اوج مد فلورانسی در حدود سال 1540 بود.

او ممکن است یکی از اعضای خانواده فرسکوبالدی (Frescobaldi)، یک خانواده بانکداری قدرتمند فلورانسی باشد که زمانی صاحب این تابلو بودند.