کارلو کریولی – Carlo Crivelli

سنت جان مقدس بشارت دهنده اثر کارلو کریولی

14,000 تومان

کریولی در طول اقامت خود در مارکه، چند تابلو را برای کلیسای دومینیکن فرمو نقاشی کرد.

طراحی در اینجا بسیار دقیق است و شخصیت پردازی حجم ها به صورت تقریباً کاریکاتوری ارائه شده است.