بالداسره استنسه یا ویچینو دا فررارا – Baldassare-Estense_Vicino-da-Ferrara

پرتره دوک بُرسو اثر بالداساره استنسه-وینچینو دا فررا

37,500 تومان

بالداساره، پسر نیکولو سوم داسته، نقاشی را با تعهدات ناشی از موقعیت خود جایگزین کرد. در میلان از او به عنوان یک نقاش پرتره تحسین می شد و نقشی اساسی در گشودن فرهنگ لمبارد به روی ایده های جدید نقاشان فررارا و بولونیا داشت.