شارلاتان اثر گریت دو

20,000 تومان

روی میز یک میمون است که نماد این است که شارلاتان در حال سرگرم کردن مخاطبان خود است. این نقاشی هشداری است در برابر فریب خوردن توسط شارلاتان ها. هنرمند را می توان دید که از پنجره پشت شارلاتان به بیرون خم شده است.