فرشتگان در حال محافظ از عیسی مسیح اثر جووانی لانفرانکو

18,500 تومان

فرشتگان در حال محافظ از عیسی مسیح اثر جووانی لانفرانکو

ضیافت افسران گارد جورج قدیس اثر فرانس هالس

20,500 تومان

این افسران از 1612 تا 1615 خدمت کردند. فرانس هالس برای نشان دادن سلسله مراتب بین افسران از ترکیبی ساده استفاده کرده است.