خوان د لا آبادیا – Juan de la Abadía

میکائیل مقدس اثر خوان د لا آبادیا

22,500 تومان

این تابلو و جفت آن که به سباستین مقدس تقدیم شده است، بخشی از محراب اصلی کلیسای سنت استفان در آنیس بود.

سنت میکائیل مقدس با زره و یک شنل مجلل پوشیده شده است.