گیدو کانیاچی – Guido Cagnacci

داوود با سر جالوت اثر گیدو کانیاچی

10,000 تومان

نقاشی داوود با سر جالوت اثر گیدو کانیاچی به عهد عتیق در مورد پسر چوپان، داوود، می گوید که یک حریف به ظاهر شکست ناپذیر، جالوت، را با زدن سنگی که به پیشانیش اصابت کرد، به هلاکت رساند.

قهرمان کتاب مقدس سپس از شمشیر خود جالوت برای بریدن سرش استفاده کرد. در اینجا، گیدو کانیاچی (Guido Cagnacci)، داوود را پس از پیروزی، زمانی که پیروزمندانه به اورشلیم بازگشت و سر بریده را حمل کرد، به تصویر می کشد.