گریت برکهید – Gerrit Berckheyde

بازار بزرگ و کلیسای باوو قدیس در هارلم اثر گریت برکهید

22,500 تومان

کلیسای باشکوه باوو قدیس بیشتر از همه چیز نمایان تر است. در شمال کلیسا، بازار ماهی، سرپوشیده شده است.

در طرف دیگر کلیسا، ولیشال قرار دارد که در سال 1603 ساخته شد، جایی که قصابان گوشت خود را می فروختند.

بازار بزرگ و کلیسای باوو قدیس در هارلم اثر گریت برکهید

18,500 تومان

بازار بزرگ و کلیسای باوو قدیس در هارلم اثر گریت برکهید