آندریا دل سارتو – Andrea del Sarto

پرتره پاپ لئو دهم با دو کاردینال اثر آندره دل سارتو

15,000 تومان

پاپ لئو دهم (Pope Leo X) در نمای سه ربعی نشسته است و به سمت چپ ما نگاه می کند.

دو نفر از بستگان او، کاردینال جولیو د مدیچی (Giulio de’ Medici) در سمت چپ ما و کاردینال لوئیجی دی روسی (Luigi de’ Rossi) در سمت راست ما هستند.