آبراهام ووشترز – Abraham Wuchters

دانلود نقاشی کریستینا از سوئد اثر آبراهام ووشترز

22,500 تومان

این پرتره توسط ووشترز در طول اقامتش با ملکه کریستینا در نورکوپینگ (Norrköping) در سال 1661 کشیده شد. ملکه به سوئد…