آبراهام ووشترز – Abraham Wuchters

کریستینا از سوئد اثر آبراهام ووشترز

22,500 تومان

این پرتره توسط ووشترز در طول اقامتش با ملکه کریستینا در نورکوپینگ (Norrköping) در سال 1661 کشیده شد.

ملکه به سوئد بازگشته بود تا مطمئن شود که موقعیت ممتاز و منافع اقتصادی او پس از مرگ چارلز دهم در فوریه 1660 به خطر نیفتد.